24 Şubat 2010 Çarşamba

DAVAYI KAZANDIK


KASTABALA ÇİMENTO FABRİKASI ÇED OLUR RAPORU İPTAL EDİLDİ
13.01.2009. tarihli BASIN AÇIKLAMAMIZ

Osmaniye İli Kesmeburun Köyü, Akyatan Mevkiinde Kastabala Antik şehri üzerine yapılması planlanan Entegre Çimento Tesisinin Çevre Bakanlığınca verilen ÇED Olur Raporu iptali istemiyle açtığımız dava Adana 2. İdare Mahkemesinin 11.12.2009 tarihli ve 2008/1186 E-2009/1530 K sayılı kararı ile kabul edildi.
Davanın duruşması sırasında mahkemece belirlenen bilirkişilere itirazımız üzerine yeniden seçilen 6 kişiden oluşan 2 ayrı heyetçe 8 saatlik keşif ve inceleme sonrası düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulü talep edilmiş ayrıca kararın gerekçesinin dava dilekçesinde belirtildiği ve bilirkişi raporu ile de belirlenen hukuka aykırılıklar dışında çevre yatırımları konusunda çevreyi koruma sorumluluğu anayasa ve uluslararası normlarla yükletilen vatandaşlar için emsal ve çerçeve oluşturması açısından ayrıntılı oluşturulması istenmiştir.
Bu çerçevede, kararda:
Çimento fabrikalarının bulunduğu yerde canlı cansız tüm çevre üzerinde olumsuz ve telafisiz zararları olduğu;
Bu tesislerden kaynaklanacak partikül Madde (PM) emisyonlarının geniş etki alanı içerisinde mevcut kirlilik düzeyi ile birleşerek hava kalitesini sınır değerlerinin üzerine çıkaracağı;
İnsan yaşamını tehlike ile karşı karşıya bıraktığı;
Arkeolojik değerlere; korunması gerekli tarihi eserlere, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, tarım alanlarına, yerleşim yerlerine geri dönüşümsüz zarar vereceği;
Usulünce kabul edilen uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu;
Bölgenin yönetenlerce devlet destekli turizm, tarım ve zeytincilik faaliyet alanı tercih edilmesi ile çimento ve termik santral gibi kirletici sanayi faaliyetlerine açık tutulması arasında ciddi ve örtüşmez bir çelişkinin olduğu konularının da yer alması ve gerekçenin geniş tutulması talep olunmuştu.
Adana 2. İdare Mahkemesince çimento fabrikası kurulacak alanın, tarihi ve kültürel önemi olan mekânlara yakın olduğu; bu yerlere, tarım alanlarına, bitki örtüsüne ve türlerine, yöredeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına dolayısıyla sulak alanlara ve sulak alan ekosistemi ile hidrojeolojik döngü üzerine olumsuz zararlar vereceği ve önerilen önlemlerin olumsuz etkileri giderecek düzeyde olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından Entegre Çimento Fabrikası Projesinde “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı” verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığından davamızın kabulüne dolayısıyla Kastabala üzerine yapılmak istenen çimento fabrikasının ÇED Raporunun iptaline karar verdi.
Tüm Osmaniye ve Türkiye kamuoyuna, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve sivil çevre örgütlerine heyecanla ve tüm kamuoyuna saygı ile sunulur.

YENİKÖY VE KAZMACA KÖYLÜLERİ VE
OSMANİYE KASTABALA ÇEVRE PLATFORMU
BİLEŞENLERİ VE DESTEKÇİLERİ ADINA
AV. YEŞİM DAĞGEÇEN AYAZ

Hiç yorum yok: